These Terms and Conditions for Vendors/Sellers are effective per 24.11.2020.

Click here to download a copy.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:           De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst gesloten tussen Verkoper en de (potentiële) Koper.

EFoodMarkt:                            EFoodMarkt is gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, onder de handelsnaam van (SmartStart VOF) gevestigd te Amsterdam en de aanbieder van het Platform; Opererend in Nederland onder BTW nummer NL861484472B01 en, Kamer van Koophandel Amsterdam 78653517.

Omgeving:                               efoodmarkt.nl en iedere andere door EFoodMarkt aangewezen applicatie.

Platform:                                  Het Platform van EFoodMarkt.nl waarop Verkopers Producten aanbieden aan (potentiële) Kopers.

Duurzame gegevensdrager:      Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Koper of EFoodMarkt in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Overeenkomst:                          Iedere Overeenkomst gesloten tussen Verkoper en (potentiële) Koper.

Verkoper/Ondernemer:             De ondernemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en beschikkend over een btw-nummer, die Producten aanbiedt aan (potentiële) Kopers via het Platform. De Verkoper beschikt over een Verkoopaccount, waarbij Verkoper deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door EFoodMarkt als Verkoper is geaccepteerd. De Kopers kunnen via het Platform van EFoodMarkt toegang krijgen tot de Producten van Verkopers en de Producten kopen. Iedere Verkoper beschikt over een eigen etalage waar Verkoper haar eigen bestellingen en klantenrelaties kan registreren en bijhouden.

Producten:                               Alle Producten waarvan EFoodMarkt kenbaar heeft gemaakt dat deze door Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.

Koper:                                    Degene die het Product van de Verkoper koopt, via het platform van EFoodMarkt en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper.

Overeenkomst:                        De Overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Koper vanwege de aanschaf door de Koper van een Product bij de Verkoper via het Platform.

Content:                                   (een deel van) de specificaties van Producten in de Omgeving, welke specificaties en Producten door EFoodMarkt te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die EFoodMarkt ten behoeve van de Verkopers ter beschikking stelt.

Verkoopprijs:                           De prijs inclusief BTW en exclusief verzendkosten die door de Verkoper worden apart aangeboden.

Totaalprijs:                              De Prijs inclusief BTW, verzendkosten en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Koper in rekening worden gebracht.

Vergoeding/Commissie:            De door EFoodMarkt aan de Verkoper in rekening gebrachte Commissie (onderworpen aan BTW) over de Verkoopprijs, kan uit een vaste en/of een variabele component, zoals uiteengezet op de pagina “Vendor Resources”.

Transactiekosten:                     De kosten (onderworpen aan BTW) door EFoodMarkt aan de Verkoper belast ten aanzien van de verwerking van online betalingdoor de door Koper gekozen betalingsmethode.

Administratiekosten                  Een algemene term die alle Commissies, Vergoedingen en Kosten omvat die de Verkoper maakt voor verkoop op het Platform. Ze worden rechtstreeks van de inkomsten van de Verkoper afgetrokken voordat ze worden uitbetaald bij elke succesvolle verkooptransactie.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper op het Platform en op elke via het Platform tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Koper en Verkoper.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden EFoodMarkt en de Verkoper in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met EFoodMarkt zijn overeengekomen.

Indien EFoodMarkt niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat EFoodMarkt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

De tekst van deze Algemene Voorwaarden zal via elektronische weg aan de Verkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Verkoper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven hoe van de Algemene Voorwaarden (via elektronische weg) kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de Verkoper kunnen de Algemene Voorwaarden hem/haar kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 – Overeenkomst tussen Verkoper en Koper

3.1 Overeenkomst

EFoodMarkt is en wordt geen partij bij de overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper, gericht op de (ver)koop van de via het Platform van EFoodMarkt aangeboden Producten.

De Overeenkomst tussen Verkoper en de Koper komt tot stand doordat de Koper, via het Platform van EFoodMarkt, één of meerdere producten heeft gekocht.

De Verkoper dient zelf zorg te dragen voor de kwaliteit van hun Producten en dient er zelf voor te zorgen dat hun Producten voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3.2 Verkoopaccount

Iedere Verkoper dient een verkoopaccount aan te maken, alvorens hij/zij Producten kan aanbieden via het Platform van EFoodMarkt.

Met het aanmelden met een verkoopaccount gaat de Verkoper akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de verplichting om deze Algemene Voorwaarden na te leven.

Om als Verkoper te kunnen verkopen via het Platform van EFoodMarkt dient de Verkoper, naast het beschikken over een verkoopaccount, te voldoen aan de volgende punten:

 • Te beschikken over een BTW-nummer;
 • Ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;
 • Te beschikken over een Nederlandse of Europese betaalrekening;
 • Te beschikken over een Nederlands of Europees postadres.

EFoodMarkt is te allen tijde gerechtigd om een Verkoper geen Verkoopaccount te verlenen, aanvullende voorwaarden te stellen aan het hebben van een Verkoopaccount, een reeds verleend Verkoopaccount te blokkeren of een reeds verleend Verkoopaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen (bijvoorbeeld als EFoodMarkt vermoedt dat er in strijd wordt gehandeld met deze Algemene Voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van het platform verstoord of het Verkoopaccount schadelijk is voor de goede naam van EFoodMarkt). Op aanvraag kan EFoodMarkt een motivering voor het niet of slechts conditioneel verlenen van een Verkoopaccount afgeven.

EFoodMarkt is te allen tijde gerechtigd om een Verkoper de functionaliteiten voor het verkopen van de Producten niet langer ter beschikking te stellen.

3.2 Schorsing of beëindiging van Verkoopaccount

Indien een Verkoper zijn/haar Verkoopaccount tijdelijk of permanent wil stopzetten, dient de Verkoper EFoodMarkt ten minste 14 dagen voor de ingangsdatum (bij voorkeur elektronisch) op de hoogte te stellen van dit voornemen en gaat de Verkoper ermee akkoord dat hij/zij alle lopende verantwoordelijkheden jegens zijn/haar Kopers heeft afgerond. Na het stopzetten van het Verkoopaccount zullen eventuele claims of verzoeken van voormalige Kopers van de Verkoper, worden doorgestuurd naar de Verkoper, die verplicht is die claims en/of verzoeken af te handelen.

Indien het Verkoopaccount, om welke reden dan ook, is beëindigd:

 1. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
 2. is de Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de EFoodMarkt merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.

De Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door EFoodMarkt in verband met de beëindiging van het Verkoopaccount door EFoodMarkt en de Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

 

 

 

3.3 Hervatting van Verkoopaccount

Wanneer een Verkoper binnen 3 maanden na het tijdelijk stopzetten van zijn/haar Verkoopaccount, het Verkoopaccount wil hervatten, dient hij/zij een schriftelijk verzoek tot hervatting bij EFoodMarkt in te dienen (bij voorkeur elektronisch). De Verkoper moet de status van zijn/haar onderneming doorgeven en het service bereik eventueel bijwerken. Bij her activering van het Verkoopaccount is de Verkoper zelf verantwoordelijk voor het updaten en verstrekken van informatie over de Producten op het Platform.

Wanneer een Verkoper na 3 maanden na het tijdelijk stopzetten van zijn/haar Verkoopaccount of een eerdere sluiting, het Verkoopaccount wil hervatten, dient hij/zij het registratieproces voor het activeren van een nieuw Verkoopaccount te doorlopen.

3.4 Algemene Voorwaarden en beleid Verkoper

Op de Overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper zijn de algemene voorwaarden van de Verkoper van toepassing. De Verkoper hanteert een eigen beleid ten aanzien van de voorwaarden van de Overeenkomst (tussen hem/haar en de Koper), de geldigheid van aanbiedingen, de annulering van de overeenkomst, garantie, retournering en terugbetaling. Indien de Verkoper garantie verstrekt, dient de Verkoper de Koper duidelijke en volledige informatie te geven omtrent de garantie. EFoodMarkt verwijst de Koper naar de Algemene Voorwaarden en het beleid van de Verkoper.

Voor producten en (aanverwante) diensten geleverd door de Verkoper, via het platform van EFoodMarkt, gelden de volgende voorwaarden:

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt;
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd waardoor de Koper een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als de Verkoper in zijn/haar aanbod gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten;
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet;
 • Ieder aanbod bevat voldoende informatie, waardoor het voor de Koper duidelijk is wat zijn/haar rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.5 Betaling en prijzen

De Verkoper betaalt aan EFoodMarkt een Vergoeding per verkocht Product. De betaling vindt plaats via het platform van EFoodMarkt. De hoogte van de Vergoeding is opgenomen op de ‘Vendor Resources’.

EFoodMarkt heeft het Platform zodanig ingericht dat Kopers de Verkoopprijs voor de Producten betalen aan EFoodMarkt. EFoodMarkt zal de betalingen incasseren.

Weerspiegelt het bedrag van verschuldigde betaling aan Verkopers met betrekking tot Verkoopprijs op het Platform. Het is gelijk aan de Verkoopprijs minus Administratiekosten. Dit bedrag wordt geregistreerd bij de verkopen van de Verkoper zodra de transactie en betaling van de klant zijn geaccepteerd. Dit bedrag is (1) in het geval dat de Koper met iDeal betaalt: beschikbaar voor aanvraag (genoemd “intrekking / withdrawal”) door de Verkoper via het Dashboard (onder de Betaling hoofdstuk) van de Verkoper na 7 kalenderdagen vanaf de transactiedatum, en op dezelfde dag waarop de betaling van de klant wordt bijgeschreven op de betaalrekening van het Platform. (2) in het geval dat de klant andere betaalmethoden betaalt: automatisch bijgeschreven op de betaalrekening van de verkoper na 7 kalenderdagen vanaf de transactiedatum, en op dezelfde dag dat de betaling van de klant wordt bijgeschreven op de betaalrekening van het platform

De Verkoopprijs van de producten die de Verkoper ten verkoop aanbiedt op het platform, mag niet hoger zijn dan de prijs waarvoor de Verkoper het product op zijn/haar eigen website ten verkoop aanbiedt.

3.6 Klachtenregeling

De Verkoper beschikt over een duidelijke en voldoende kenbare klachtenregeling. De Verkoper behandelt eventuele klachten conform zijn/haar klachtenregeling.

EFoodMarkt zal de Verkoper op de hoogte stellen als de Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, alsmede van alle feiten die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de Verkoper op grond van deze feiten goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij/zij gerechtigd om een aanvraag of bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

De overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper is geldig en de daaruit volgende verlichtingen zijn onvoltooid, tenzij:

 • De Koper de overeenkomst annuleert binnen de annuleringstermijn en in overeenstemming met het annuleringsbeleid van de Verkoper;
 • De overeenkomst met succes is voltooid door de Verkoper;
 • De overeenkomst is beëindigd en het reeds door Koper betaalde bedrag door de Verkoper is terugbetaald aan de Koper.

Artikel 4 – Aanbod

De Verkoper kan alleen food en food-gerelateerde producten op het Platform aanbieden. EFoodMarkt is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is EFoodMarkt gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Verkoper enig recht geldend kan maken op EFoodMarkt als gevolg daarvan. EFoodMarkt behoudt zich het recht voor om bepaalde Producten uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

De productcategorieën en/of subcategorieën die door EFoodMarkt zijn/worden opengesteld op de website en in de etalage van de Verkoper. EFoodMarkt is gerechtigd en gemachtigd om dit te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

Het staat EFoodMarkt vrij om de Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Producten op het Platform aan te bieden. De Verkoper zal het aanbod van het betreffende Product met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van EFoodMarkt. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is EFoodMarkt gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Product te verwijderen.

EFoodMarkt is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van EFoodMarkt niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze Algemene Voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van EFoodMarkt schadelijk kan zijn voor de goede naam van EFoodMarkt, het Platform of derden.

EFoodMarkt streeft een positieve prijs- en qualiteit-perceptie bij haar Kopers na. Daarom stelt EFoodMarkt dat de Totaalprijs van ieder product dat door de Verkoper wordt aangeboden op het Platform niet hoger mag te zijn aan de Totaalprijs waarvoor hij/zij het desbetreffende Product op haar eigen website aanbiedt.

Artikel 5 – Promoties en kortingen

Verkopers kunnen Producten tegen gereduceerde prijzen of kortingscodes aanbieden aan Kopers als onderdeel van hun promoties op EFoodMarkt. Verkopers hebben het recht om de duur of het bedrag van de actie te wijzigen. Verkopers hebben echter de plicht om de kortingen te respecteren die zijn verbonden aan de transacties van de Koper op het moment van hun aankoop en zoals weergegeven in de transactiebewijzen. De kosten van verkopen of kortingen gegeven door Verkopers zijn uitsluitend voor rekening van de Verkopers.

EFoodMarkt kan kortingen of promotie geven in de vorm van kortingscodes of vouchers die kunnen worden gebruikt voor Producten die op het Platform worden aangeboden. Voor kortingen die door EFoodMarkt worden gegeven, worden de kosten gedragen door EFoodMarkt en hebben deze geen invloed op de verkoopopbrengst (na aftrek van administratiekosten) van de Verkopers.

Voor alle aangeboden promoties en kortingen geldt het volgende:
– Een Kortingscode kan alleen worden gebruikt op de Platform;
– Een Kortingscode is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur;
– De geldigheidsduur wordt bij de Kortingscode vermeld. Kortingscodes kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 6 – Totstandkoming en duur Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen de Verkoper en Koper door middel van de door EFoodMarkt aangeboden dienstverlening, waarbij deze Algemene Voorwaarden worden aanvaardt via het Platform van EFoodMarkt.

De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 – Beëindiging Overeenkomst

De Koper en de Verkoper kunnen de Overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen door middel van opzegging via het Platform van EFoodMarkt.

Artikel 8 – Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stellen partijen elkaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst, met instemming van EFoodMarkt.

Indien een vaste Vergoeding is overeengekomen, zal EFoodMarkt daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal EFoodMarkt proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

EFoodMarkt zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan EFoodMarkt kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Verkoper en EFoodMarkt zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 9 – Commissie

Voor de uitvoering van de Opdracht, voor of ten behoeve van de Verkoper, ontvangt EFoodMarkt een financiële tegenprestatie: de Commissie.

De Commissie wordt op de ‘Vendor Resource’ pagina vermeld, uitgedrukt in het euro’s of percentage exclusief BTW. Het innen van Commissie geschiedt automatisch als inhouding op Verkoopopbrengst alvorens uit te betalen aan Verkoper, in euro’s en inclusief BTW.

Van alle bijkomende kosten zal EFoodMarkt tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Verkoper opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Verkoper kunnen worden berekend.

Artikel 10 – Wijziging Commissie

Indien EFoodMarkt bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Commissie overeenkomt, dan is EFoodMarkt gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de Commissie oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien EFoodMarkt het voornemen heeft de Commissie te wijzigen, stelt zij de Verkoper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van de Commissie plaatsvindt binnen 1 maand na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Verkoper de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op EFoodMarkt rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • EFoodMarkt alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 1 maand na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

EFoodMarkt zal de Verkoper in geval van het voornemen tot verhoging van de Commissie in kennis stellen. EFoodMarkt zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11 – Betaling Overeenkomst

Koper dient de Totaalprijs te betalen aan EFoodMarkt, via een van de door EFoodMarkt aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan EFoodMarkt wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald.

EFoodMarkt zal het Platform zodanig inrichten dat Kopers aan EFoodMarkt betalen. EFoodMarkt zal de betalingen van de Kopers incasseren. In beginsel accepteert EFoodMarkt alleen Kopers, die zij ook voor de aanschaf van haar eigen Producten accepteert en behoudt EFoodMarkt zich te allen tijde het recht voor (potentiële) Kopers niet te accepteren. De Verkoper verleent hierdoor aan EFoodMarkt het onherroepelijk recht om in naam van EFoodMarkt en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten. De Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Koper aan EFoodMarkt de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Verkoper.

De Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Koper aan hem gedane betalingen te accepteren. De Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Koper restitueren en de Kopers er op wijzen dat betaling uitsluitend aan EFoodMarkt kan plaatsvinden. De Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Koper aan EFoodMarkt de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Verkoper.

De Verkoper is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan EFoodMarkt te melden.                       

EFoodMarkt is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Verkoper te factureren.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Verkoper, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Verkoper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

De betaling voor Commissie in de vorm van Platformcommissie wordt automatisch afgetrokken van de verkoopopbrengst die EFoodMarkt aan de Verkoper heeft uitbetaald.

Betaling van de Commissie vindt plaats door middel van overmaking op een door EFoodMarkt aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van EFoodMarkt en de verplichtingen van de Verkoper jegens EFoodMarkt onmiddellijk opeisbaar.    

Artikel 12 – Herroepingsrecht, bedenktijd en retouneren

Elke Verkoper is verantwoordelijk voor het naleven van het herroepingsrecht van de Koper. Dit wordt bepaald door de algemene voorwaarden van elke Verkoper en hun wettelijke verplichting ten aanzien van de bedenktijd van de Koper. Elke Verkoper moet over een dergelijke algemene voorwaarden en beleid beschikken en deze beschikbaar stellen op het Platform.

Het retourneren van gekochte Producten moet naar de verkoper worden gestuurd op basis van het opgegeven bedrijfsadres. Het Platform aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de retourzending en draagt ​​geen kosten in verband met de retourzending en/of terugbetaling.

Bij het afhandelen van een annulerings- / retourverzoek van de Koper, moet de Verkoper EFoodMarkt op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis, zodat hij de status en geschiedenis van verkopen / bestellingen voor die leverancier dienovereenkomstig kan bijwerken. Alleen dan kan verkoop- en analytische informatie die door EFoodMarkt aan de Verkoper wordt verstrekt met betrekking tot hun activiteiten op het Platform nauwkeurig en up-to-date zijn. In het geval dat de Verkoper nalaat om een ​​wijziging van de orderstatus te melden of te verzoeken, is EFoodMarkt niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onjuiste rapportage met betrekking tot zijn / haar verkoopaccount. Houd er rekening mee dat een dergelijke wijziging van de bestelstatus op het Platform niet resulteert in geldoverboekingen of back-kosten, alleen financiële cijfers worden aangepast. De Verkoper is verantwoordelijk voor het afhandelen van betalingen met betrekking tot het retourneren / annuleren van het Platform.

Aangezien EFoodMarkt een marktplaats is die zich toelegt op voedsel- en drankproducten, is de wettelijke bedenktijd mogelijk niet van toepassing op bederfelijke producten of anderszins gedefinieerd als niet-retourneerbaar door Verkopers.

De Verkoper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Onroerende goederen;
 • Financiële diensten;
 • Diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 • Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 • Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop EFoodMarkt geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • Diensten die met de instemming van de Verkoper al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • Diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • Diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Diensten van persoonlijke aard;
 • Diensten op maat gemaakt.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

De Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen zijn aangegeven leveringstermijn uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, moet de ondernemer zo spoed mogelijk aan de Koper informeren.

De Koper heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Verkoper ervoor zorgen dat het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld wordt terugbetaald.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Incassokosten

Indien de Verkoper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen (betaling van de Vergoeding), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Verkoper.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft EFoodMarkt, voor zover de Verkoper handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft EFoodMarkt, voor zover de Verkoper handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Verkoper handelt in de hoedanigheid van Consument heeft EFoodMarkt pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat EFoodMarkt de Verkoper na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Verkoper.

Artikel 15 – Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan EFoodMarkt of de Verkoper worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EFoodMarkt geen invloed kan uitoefenen en waardoor EFoodMarkt niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door EFoodMarkt in redelijkheid niet van de Verkoper mag worden verlangd.

EFoodMarkt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat EFoodMarkt zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel EFoodMarkt als de Verkoper kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt EFoodMarkt zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien EFoodMarkt ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EFoodMarkt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Verkoper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 – Conformiteit en garantie

EFoodMarkt geeft geen garantie op de kwaliteit of vervulling van Producten die door Verkopers aan (potentiele) Kopers op het platform worden geleverd. We streven ernaar om betrouwbare Verkopers en zakenpartners van hoge kwaliteit te selecteren via ons kwalitatieve Vendor Screening-proces.

Elke Verkoper heeft mogelijk zijn eigen garantievoorwaarden voor zijn Producten die op het platform worden aangeboden. De conformiteit met deze voorwaarden berust bij de verkoper en niet bij EFoodMarkt.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

EFoodMarkt is nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die de Koper gesteld te hebben opgelopen.

De Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.

De Verkoper vrijwaart EFoodMarkt volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.

De Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), volledig na te leven en vrijwaart EFoodMarkt voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.

Tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van EFoodMarkt, is EFoodMarkt op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, waaronder maar niet gelimiteerd tot: technische storingen en onjuiste Contentinformatie.

EFoodMarkt is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van EFoodMarkt. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Verkoper;
 • Redelijke kosten, die Verkoper heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Verkoper redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Verkoper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Verkoper redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

EFoodMarkt is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Verkoper. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

EFoodMarkt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat EFoodMarkt is uitgegaan van door de Verkoper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EFoodMarkt kenbaar behoorde te zijn.

EFoodMarkt is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EFoodMarkt of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien EFoodMarkt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EFoodMarkt beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door EFoodMarkt aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat EFoodMarkt overeenkomstig de verzekering draagt.

De Verkoper dient de schade waarvoor EFoodMarkt aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan EFoodMarkt te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens EFoodMarkt vervalt binnen 1 jaar nadat de Verkoper bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 18 – Vrijwaring en verjaringstermijn

De Verkoper vrijwaart EFoodMarkt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Verkoper toerekenbaar is.

Indien EFoodMarkt door derden mocht worden aangesproken, dan is de Verkoper gehouden EFoodMarkt zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van EFoodMarkt en derden komen verder voor rekening en risico van de Verkoper.

Voor alle vorderingen jegens EFoodMarkt en de door EFoodMarkt (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Verkoper EFoodMarkt ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 19 – Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

EFoodMarkt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

EFoodMarkt behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

EFoodMarkt verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Verkoper te gebruiken zolang de Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.

De Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle EFoodMarkt.

Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van EFoodMarkt en op geen enkele wijze door de Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EFoodMarkt mogen worden gebruikt. De Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van EFoodMarkt en derden volledig respecteren.

De Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “EFoodMarkt”, “EFoodMarkt.nl” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van EFoodMarkt ‘s Merken en/of logo’s door de Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van EFoodMarkt.

Artikel 20 – Ranglijsten op het platform

EFoodMarkt stelt en gebruikt een aantal ranglijsten en niet-kwalitatieve labels op het Platform voor Producten die door Verkopers worden aangeboden en voor de kwaliteit van de Verkopers zelf. Deze maatregelen kunnen kwalitatief of kwantitatief zijn, met methoden die hieronder worden beschreven. Deze metingen zijn de handvatten voor ons en onze partners om te kunnenmonitoren of onze service voldoet aan de verwachtingen van onze Kopers. Hoewel de etikettering bedoeld is om de Verkoper te helpen de zichtbaarheid van hun Producten te verbeteren en om klanten een betere navigatie te bieden

20.1 Ranglijsten van Producten

20.1.1 Productratings
Verkoper en beheerder kunnen functionaliteit inschakelen voor elk product dat op het platform wordt aangeboden. Indien ingeschakeld, kunnen klanten, waaronder zowel geregistreerde gebruikers die het product op het platform hebben gekocht, als niet-geregistreerde gasten die het product op een andere locatie hebben gekocht, maar hun beoordelingen willen delen op EFoodMarkt.

Alle beoordelingen worden gescreend door EFoodMarkt-personeel en alleen gepubliceerd als we voldoende informatie hebben om te ontcijferen dat de beoordeling / beoordeling geen neppe of gesponsorde verklaring is. EFM-personeel kan contact opnemen met de verkoper en / of beoordelaar om de beoordeling te valideren, zonder de identiteit van de beoordelaar bekend te maken buiten de informatie die door deze persoon zelf is vrijgegeven.

EFoodMarkt behoudt zich het recht voor om de recensies of beoordelingen af ​​te keuren en te verwijderen als, op basis van de beste beoordeling van de informatie, van mening is dat de recensie “nep” is of een oneerlijke bedoeling heeft

20.1.2 Uitgelichte Producten
Op het platform hebben zowel de beheerder als de verkopers de mogelijkheid om producten als “Uitgelicht” te markeren. Deze producten zullen verschijnen in de sectie “Featured Product” op de startpagina en op verschillende subpagina’s binnen het EFoodMarkt-platform zullen ze een “Hot” label / badge ontvangen naast hun pictogramafbeelding.

Dit is een niet-kwalitatieve labelfunctie die geen invloed heeft op de beoordeling of beoordeling van de verkoper of de producten die binnen het bereik vallen.

20.1.3 Product labels/badges
Er is functionaliteit voor verkopers om producten als “Nieuw” te markeren om hen te helpen nieuwe aanbiedingen aan klanten te promoten. Deze ontvangen een label / badge naast hun pictogramafbeelding als ‘Nieuw’

Dit is een niet-kwalitatieve labelfunctie die geen invloed heeft op de beoordeling of beoordeling van de verkoper of de producten die binnen het bereik vallen.

20.2 Ranglijsten of metingen van de kwaliteit van leveranciers

20.2.1 Verkopersbeoordelingen / recensies
Om een ​​hogere servicekwaliteit na te streven, moedigt EFoodMarkt klanten die op het platform kopen aan om de corresponderende Verkoper hun beoordeling / beoordeling te geven op basis van de ervaring van zijn / haar service. Zowel geregistreerde klanten als niet-geregistreerde bezoekers van de EFM-website kunnen een dergelijke beoordeling geven in het winkelprofiel van de betreffende verkoper.

Voor klanten die op het platform hebben gekocht, kan EFoodMarkt na 7 dagen vanaf de aankoopdatum contact opnemen via om hun beoordelingen / recensie te vragen. Dit verzoek kan, indien niet beantwoord door de Klant, worden herhaald tot 30 dagen nadat de Verkoper de uitvoering van de transatie als “Voltooid” heeft gemarkeerd.

Nadat de beoordeling / beoordeling van de klant is ingediend, kan EFM-personeel contact opnemen met de beoordelaar om de beoordeling te valideren om de authenticiteit en geen kwaadwillende bedoelingen jegens de verkoper te garanderen.

EFoodMarkt behoudt zich het recht voor om de recensies of beoordelingen af ​​te keuren en te verwijderen als, op basis van de beste beoordeling van de informatie, van mening is dat de recensie “nep” is of een oneerlijke of kwaadaardige bedoeling heeft

20.2.2 Verkopersrangschikking op het platform
Op de startpagina en subpagina’s van EFoodMarkt kunnen verkopers worden gerangschikt op basis van hun totale verkoopopbrengsten op het platform en worden ze weergegeven als “Top Featured Vendor”. De verkoopstatistieken worden automatisch ingevuld op basis van transacties die op het platform worden uitgevoerd en zijn niet subjectief gerangschikt door EFM-personeel of onder invloed van een bepaalde partij.

Artikel 21 – Verwerking persoonsgegevens en privacy

EFoodMarkt handelt in overeenstemming met de huidige privacywet en -regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming.

De privacyverklaring van EFoodMarkt is beschikbaar via haar website.

EFoodMarkt verstrekt aan de Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen, of wanneer de Klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats en het telefoonnummer indien er een bezorgafspraak gemaakt moet worden.

De Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Verkoper zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting.

Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Verkoper aansprakelijk voor alle door EFoodMarkt geleden schade.

De Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

EFoodMarkt staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 22 – Cookies

Bij het bezoeken van de website kan EFoodMarkt informatie van de Verkoper over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die EFoodMarkt verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

Artikel 23 – Nieuwsbrief

De Verkoper kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Verkoper op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Verkoper ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Verkoper kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Verkoper zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 24 – Wijziging Algemene Voorwaarden

EFoodMarkt heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

EFoodMarkt zal de Verkoper per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Verkoper niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Verkoper het recht aan een opzegtermijn van 15 dagen. Alleen voor tekstuele wijzigingen die de inhoud van de voorwaarden niet veranderen, wijzigingen die het gevolg zijn van wettelijke verplichtingen en wijzigingen die te maken hebben met een gevaar voor consumenten of ondernemers (vb. fraude), geldt geen opzegtermijn

Artikel 25 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EFoodMarkt partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Verkoper zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Met betrekking tot de verkoop en levering van zaken wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitgesloten.

Geschillen tussen de EFoodMarkt en de Verkoper zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Click here for our Cookie Policies

Main Menu