Guatemala-Lungo

14.40

Sold By: sococo-coffee

In stock

Premium Single Origin

Price for four boxes of ten coffee cups, 40 coffee cups in total

Item will be shipped in 1-2 business days
Compare
  Ask a Question
Categories: ,

Product description

Our biodegradable and compostable coffee cups are a great pick. This is how we can contribute together to a cleaner world.

At SOCOCO, we make a conscious decision every day for people and planet. It all starts with a direct relationship with the coffee farmer. And of course, we pay a fair price for the best 100% Premium Single Origin Arabica coffee.

Guatemala Premium Single Origin: Lungo

This full-bodied coffee bean combines a soft chocolate flavor with slightly fruity notes. A delicious bean that suits best with a luscious Café cream or Cappuccino.

The best coffees are produced at a high altitude. We are very lucky to have an exclusive and direct partnership with Family Bonds Coffee. Family Bonds Coffee is a family business of the Perez family. Since the 1920s, they have been producing extraordinary specialty coffees on their coffee farms. 

Region:       Huehuetenango, Guatemala

Finca:         San Antonio Chaguite

Quality:     Caturra; single origin

Submit your review

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

Shipping Policy

Art. 6 (Algemene Voorwaarden) - Levering

6.1. Indien door Sococo aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Sococo de te leveren producten -naar de keuze van de klant herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.
6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van Sococo vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Sococo wijzigingen in de geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Refund Policy

Art. 7 (Algemene Voorwaarden) - Reclames

7.1 Eventuele klachten over een door Sococo geleverd product, dienen terstond door de klant aan Sococo schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen, na levering van de producten, zijn verstreken kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest.
7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Sococo niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Sococo van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Sococo zijn gecrediteerd.
7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Sococo het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.
7.4 Indien de reclames gegrond zijn dan zal Sococo een billijke schadevergoeding betalen, met een maximum van de factuurwaarde of die een gepaste oplossing bieden.

General Inquiries

There are no inquiries yet.

Main Menu