Special offer: HueHue (2Kg)+ FREE 250gr IXTA

47.00

Sold By: sococo-coffee

Special offer: 2kg HueHue koffie + FREE 250 gram Ixta

HueHue is a full-bodied espresso bean with a robust chocolate flavor. 

Quality:  Caturra; single origin

Region: Huehuetenango, Guatemala

Clear
Item will be shipped in 1-2 business days
Compare
  Ask a Question
SKU: N/A Categories: , Tags: , ,

Order two kg bags of coffee now and receive 250 grams FREE!

HUEHUE is a full-bodied espresso bean with a robust chocolate flavor. Use it to make an espresso. 

Our specialty coffees are picked by hand and have passed a
critical quality process. You can taste the special attention that is given to
the coffee beans and their quality; on a scale from 0 to 100 of the Specialty
Coffee Association, the coffee beans score an 86+. The coffees we offer are
real single origin coffees; this means that all the coffee beans come from the
same farm, of Family Bonds Coffee.

We will pay for the delivery costs for this one, enjoy.

Additional information

Coffee Types

Ground Coffee, Whole Bean

Submit your review

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

Shipping Policy

Art. 6 (Algemene Voorwaarden) - Levering

6.1. Indien door Sococo aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Sococo de te leveren producten -naar de keuze van de klant herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.
6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van Sococo vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Sococo wijzigingen in de geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Refund Policy

Art. 7 (Algemene Voorwaarden) - Reclames

7.1 Eventuele klachten over een door Sococo geleverd product, dienen terstond door de klant aan Sococo schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen, na levering van de producten, zijn verstreken kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest.
7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Sococo niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Sococo van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Sococo zijn gecrediteerd.
7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Sococo het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.
7.4 Indien de reclames gegrond zijn dan zal Sococo een billijke schadevergoeding betalen, met een maximum van de factuurwaarde of die een gepaste oplossing bieden.

General Inquiries

There are no inquiries yet.

Main Menu